Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ
YOGA HOUSE BRATISLAVA, s. r. o.
Panenská 33 (budova Goetheho inštitútu , 2. posch)

811 03 Bratislava

Slovensko

IČO: 50 038 427
DIČ: 2120164387

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo:  107510/B.

Email: info@yogahouse.sk

Web: www.yogahouse.sk
Telefón: +421 905 849 598

ďalej iba “Prevádzkovateľ“

Dotknutá osoba/zákazník
Fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované prevádzkovateľom v obchodnej prevádzke YOGA HOUSE na adrese sídla spoločnosti, alebo prostredníctvom internetových stránok prevádzkovateľa. Inštruktori, lektori workshopov, kurzov a hodín v rámci rozvrhu prevádzkovateľa.

Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť YOGA HOUSE spracováva osobné údaje svojich zákazníkov za účelom dodania tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, alebo za účelom realizácie služieb, ktoré poskytuje v rámci svojej živnosti.

Údaje poskytnuté pri realizácii kúpnej zmluvy, objednávky, zákazky alebo pri inom spôsobe kontaktovania spoločnosti (osobná návšteva, telefón, email, sociálne siete /facebook, instagram, youtube/, kontaktný formulár na www.yogahouse.sk)

Aby bola spoločnosť YOGA HOUSE schopná zabezpečiť komunikáciu so zákazníkom pre zrealizovanie dodania tovaru/služby a to zabezpečenie si miesta na hodiny prostredníctvom registrácie cez systém Calendiari, pre posielanie informácie ohľadom platieb, pre zapožičanie kníh v rámci Yoga House knižnice,  ako aj poskytnúť odpovede na otázky návštevníkov štúdia a svojich internetových stránok, môže od zákazníkov požadovať nasledovné informácie:
– meno, priezvisko
– emailovú adresu
– telefónne číslo
– adresu

Poznámka: Použitie údajov uvedených v tomto bode je v zmysle GDPR nevyhnutné pre plnenie zmluvy (t.j. priamo súvisia s poskytovaním služby – organizácia aktivít, pravidelných hodín jogy, kurzov a udalostí, na ktoré sa zákazník prihlasuje) a preto spoločnosť spracúva tieto údaje bez samostatného udeleného súhlasu klienta.

Tieto údaje slúžia výhradne na zabezpečenie komunikácie so zákazníkom a zrealizovanie dodania tovaru/služby, realizáciu zákazky, resp. objednávky zo strany zákazníka.

Údaje potrebné pre prihlásenie sa na aktivitu/kurz/udalosť/pravidelnú hodinu jogy prostredníctvom rezervačného systému

Spoločnosť Yoga House na zabezpečenie poskytovaných služieb využíva rezervačný systém Calendiari (www.calendiari.com) a rozvrh plánovaných aktivít zverejňuje na svojej internetovej stránke www.yogahouse.sk. Prostredníctvom rezervačného systému zabezpečuje organizáciu svojich aktivít, kurzov, workshopov a iných udalostí. Pri prihlásení prostredníctvom rezervačného systému nám zákazník poskytuje tieto údaje:
– meno, priezvisko
– emailová adresa
– telefónne číslo

YOGA HOUSE tieto údaje využíva výhradne na administráciu aktivít, na ktoré sa zákazníci prihlásia (napr. potvrdenie rezervácie, zrušenie termínu, príp. zmena, informácie o platbe).

Poznámka: Použitie údajov uvedených v tomto bode je v zmysle GDPR nevyhnutné pre plnenie zmluvy (t.j. priamo súvisia s poskytovaním služby – organizácia aktivít, pravidelných hodín jogy, kurzov a udalostí, na ktoré sa zákazník prihlasuje) a preto spoločnosť spracúva tieto údaje bez samostatného udeleného súhlasu klienta.

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o úpravu, prípadne vymazanie údajov z rezervačného systému prostredníctvom uvedených kontaktných informácií. V prípade, že má klient záujem o dodatočné objasnenie uvedených údajov, môže nás o to kedykoľvek požiadať.

Údaje o lektoroch, inštruktoroch workshopov, kurzov a hodín v rámci rozvrhu YOGA HOUSE

Yoga House spracúva osobné údaje o lektoroch na základe zmluvy v rozsahu nevyhnutnom na jej plnenie. Súčasťou zmluvného vzťahu je zverejňovanie osobných údajov lektorov, vrátane fotografií s cieľom propagácie ich činnosti, aktivít, praxe a odbornosti. Osobné údaje budú spracúvané 5 rokov po skončení platnosti zmluvy. Zverejnené osobné údaje budú odstránené z webu a sociálnych sietí obratom po skončení zmluvného vzťahu s lektorom.
Súbory cookies

Spoločnosť YOGA HOUSE môže využívať možnosti, ktoré ponúkajú súbory cookies, najmä identifikáciu internetového prehliadača a sledovanie spôsobu, akým prechádza návštevník internetové stránky spoločnosti. Vďaka tomu môže zdokonaľovať webové stránky a lepšie ich prispôsobiť potrebám zákazníka a ostatných návštevníkov svojich webových stránok.

Pri návšteve webových stránok spoločnosti YOGA HOUSE, v rámci ktorých sa cookies využívajú, je návštevník informovaný o používaní súborov cookies a o možnosti ich zablokovania.

Upozornenie: Niektoré funkcie webových stránok (napr. rezervačný systém) nemusia fungovať, ak bude funkcia prijímania cookies v prehliadači návštevníka webovej stránky vypnutá.

Ďalšie subjekty, ktoré majú prístup k osobným údajom

Spoločnosť YOGA HOUSE neposkytuje osobné údaje svojich klientov tretím stranám. Na zabezpečenie niektorých činností však využíva aj služby externých dodávateľov, ktorí zabezpečujú ochranu osobných údajov podľa GDPR (účtovníctvo, WordPress, rezervačný systém Calendiari).

Newsletter

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa  informovať verejnosť o najnovších aktivitách, workshopoch alebo kurzoch, ktoré spoločne pripravujeme a realizujeme. Na tento účel vám môžeme elektronicky zasielať Newsletter; spracúvame o vás bežnú kategóriu osobných údajov, spravidla vaše meno, priezvisko a emailovú adresu. Voči zasielaniu Newsletterov máte právo kedykoľvek namietať. V prípade, že také spracúvanie namietnete, vaše osobné údaje na tento účel obratom prestaneme spracúvať a zlikvidujeme ich. Vaše osobné údaje, vrátane fotografi môžem spracúvať zverejňovaním prostredníctvom Newslettera, ako aj ich zverejňovaním na webovej stránke www.yogahouse.sk alebo prostredníctvom médií, sociálnych sietí na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa transparentne informovať o realizovaných projektoch. Vždy vás budeme vopred informovať o vyhotovení fotografií a poskytneme vám možnosť zverejnenie fotografie odmietnuť. Yoga House pri zverejňovaní fotografií dbá, aby neprimerane nezasahovala do vašich práv a slobôd. Štandardne sú zverejnené osobné údaje spracúvané po dobu trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Spoločnosť YOGA HOUSE na účely zabezpečenia ochrany osobných údajov svojich klientov prijala primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov podľa nového nariadenia GDPR, ktoré vstupuje do platnosti 25.mája 2018.

Obdobie spracovania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby/zákazníka zadané pri vytvorení používateľského účtu  prevádzkovateľ spracováva vyššie uvedeným spôsobom až do odvolania/zrušenia používateľského účtu alebo po dobu 1 rok od poslednej aktivity na danom účte. Po neaktivite dlhšej ako 1 rok bude účet z nášho systému zmazaný. Dotknutá osoba/zákazník má právo kedykoľvek svoj účet zrušiť a zadané osobné údaje tak odstrániť. Pri zrušení účtu sú všetky osobné informácie súvisiace s používateľským účtom natrvalo z informačného systému zmazané. Dotknutá osoba – lektor, inštruktor, ktorej osobné údaje sú zverejnené na našich a webových stránkach má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie týchto údajov na vyššie uvedených kontaktoch.

Neposkytnutia vašich osobných údajov

Neposkytnutia vašich osobných údajov, nevyhnutných pre realizáciu práv a povinností, služieb štúdia Yoga House na tento účel, môže mať za následok neumožnenie ich využívania. Vaše osobné údaje na tento účel spracúvame po dobu jedného roka. Pokiaľ nie ste na svojom účte aktívny 1 rok bude z nášho systému vymazaný.

Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností

Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané najmä na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Spracúvanie vašich osobných údajov na tento účel je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa. Na tento účel spracúvame vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa. Yoga House prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbala o jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o vás v súvislosti s činnosťou Yoga House spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme,pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu
spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť
vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvani 
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné
alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše
podnety a sťažnosti riadne preveríme. Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete
kontaktovať na náš email info@yogahouse.sk